Etický kodex zaměstnance

 


Etický kodex zaměstnance Domova Horizont

 

Zaměstnanec Domova Horizont podle etického kodexu respektuje následující:


- přistupuje k uživateli tak, aby chránil jeho lidská práva, jedinečnost a důstojnost bez jakékoliv formy diskriminace.

- chrání a dodržuje právo uživatele na soukromí, respektuje důvěrnost jeho sdělení.

- dbá na to, aby veškeré služby uživatelům byly poskytovány co nejkvalitněji, v co nejširší možné míře, a aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů, nikoliv potřebám zaměstnanců a vžitým způsobům práce.

- zachovává mlčenlivost o událostech týkajících se uživatelů.

- respektuje právo uživatelů na svůj vlastní názor.

- neřeší osobní nebo pracovní problémy před uživatelem.

- rozvíjí celkový (tělesný, emocionální, rozumový, sociální, zdravotní a společenský) potenciál každého uživatele.

- nezneužívá svého postavení vůči uživateli.

- neupřednostňuje žádného uživatele, aplikuje v rámci individuálních potřeb rovný přístup ke všem uživatelům.

- plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a respektuje tyto povinnosti u druhých zaměstnanců.

- respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a současně respektuje i rozdíly v názorech a odbornostech a spolupracuje se všemi dalšími pracovníky v zájmu uživatele.

- vyjadřuje své kritické připomínky vhodným způsobem a na vhodném místě.

- dbá na udržení dobré pověsti svého povolání a současně na zvyšování své kvalifikace a odbornosti a vystupuje tak, aby nesnižoval vážnost zařízení.

- nese plnou odpovědnost za svou práci a za své chování.