Poskytovaná služba DOZP - Veřejný závazek

 

POSLÁNÍ DOMOVA HORIZONT
 

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

 

 

CÍLE DOMOVA HORIZONT

 

1. Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit v místě poskytování služby
 

1.1. Cílem je, aby alespoň 70% uživatelů alespoň 1x měsíčně využilo veřejnou službu.

 

1.2. Cílem je, aby se alespoň 10% uživatelů během kalendářního roku aktivně zapojilo do společenského dění (účast v komunitním plánování, kulturní vystupování na veřejných akcích, účast na trzích, jarmarcích apod).

 

2. Cíl sociální služby v oblasti mezilidských vztahů
 

2.1. Cílem je podpora uživatelů během kalendářního roku v kontaktu s rodinou, přáteli (psaní dopisů, mailů, telefonáty, návštěvy u přátel, rodiny, podpora při kontaktu přes facebook, Skype apod.) a to minimálně u 50% uživatelů.

 

3. Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností
 

3.1. Cílem je, že alespoň u 60% uživatelů dojde během kalendářního roku k získání minimálně jedné další dovednosti, schopnosti, která zvýší jejich samostatnost či nezávislost na službě.
 

3.2. Cílem je, že alespoň 25% uživatelů u sebe bude mít své osobní doklady.
 

3.3. Cílem je, že alespoň 40% uživatelů bude samostatně nakládat s částí svých finančních prostředků.
 

3.4. Cílem je, že alespoň 10% uživatelů se bude samostatně pohybovat mimo areál Domova Horizont.

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muži od tří let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a ženy po dovršení osmnácti let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným.

 

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

 

Domov Horizont nemůže poskytovat sociální službu níže uvedeným skupinám osob:
- osoby bez mentálního postižení
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby závislé na návykových látkách (včetně závislosti na alkoholu)
- osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 

 

 

ZÁSADY

 

Služby poskytované Domovem Horizont jsou založeny na dodržování následujících zásad:
- zásada zachování lidské důstojnosti uživatele
- zásada dodržování etického kodexu zaměstnance Domova Horizont všemi pracovníky
- zásada podpory v samostatnosti
- zásada respektování a dodržování lidských práv a svobod
- zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry
 


 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.

Podrobnější informace o poskytované sociální službě naleznete pod jednotlivými odkazy v levém sloupci.