Projekt

NOVÉ CESTY NA HORIZONTU

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000800

Doba realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Místo realizace: Domov Horizont, Kyjov
Rozpočet projektu: 1.175.050 Kč

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky pracovních postupů při jednání s klienty v rizikových situacích, metodiky naplňování standardů kvality v praxi a profesní rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Domova Horizont.

Dílčí cíle projektu:

  1. Nastavení funkčních pracovních postupů při práci s klienty v rizikových situacích.
  2. Supervizní podpora pracovníků v oblasti případové práce s klientem.
  3. Vzdělávání pracovníků v akreditovaných kurzech v oblastech zaměřených na inovativní postupy práce s klientem (koncept bazální stimulace, totální komunikace u klientů s Downovým syndromem, znaková řeč, specifika práce s lidmi se smyslovým postižením a práce s klienty s rizikovým chováním).
  4. Sjednocení standardů kvality – vytvoření aktualizované metodiky standardů kvality Domova Horizont.

Přínos projektu:
Přínos projektu spatřujeme především v efektivním nastavení pracovních postupů, podmínek a procesů v organizaci, které budou garantovat kvalitní poskytování sociální služby. Předpokládáme rovněž zvýšení kvality lidských zdrojů v organizaci. Nově získané znalosti a kompetence budou mít pozitivní dopad především na kvalitu života klientů.

Cílová skupina projektu:
pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.