Psali o nás – rok 2015

Odborný časopis Sociální služby – prosinec 2015

Domov Horizont Kyjov spustil projekt osvěty pro žáky
základních škol
 

„Ano, jsme tady, máme handicap, ale chceme žít jako vy, máme stejné potřeby, přání i starosti, pojďte se s námi potkat…“

Domov Horizont v Kyjově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který poskytuje sociální službu osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným. V současné době poskytuje dvě sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením a od 1. ledna 2015 Chráněné bydlení. Cílem osvěty pořádané Domovem Horizont pro žáky základních škol je zvýšení povědomí o životě lidí s postižením.

Lidem, kteří pracují v sociálních službách, nejsou neznámé pojmy transformace, začleňování osob s postižením, zaměstnávání lidí s handicapem či člověk s mentálním postižením, ale ne každý z veřejnosti ví, co tyto termíny znamenají.
Vzhledem k dlouholeté tradici našeho Domova není přítomnost lidí s mentálním postižením ve městě Kyjově ničím neobvyklým. Uživatelé se účastní nejrůznějších kulturních či sportovních akcí a využívají dostupných služeb, ale přesto mezi nimi a veřejností pořád existuje bariéra. Veřejnost je nejistá, neví jak přistupovat k lidem se zdravotním postižením, jak zareagovat v určité situaci. A právě zde se zrodila myšlenka ředitele Domova Horizont, dlouholetého speciálního pedagoga, oslovit základní školy a spustit projekt osvěty pro žáky základních škol s cílem seznámit je s životem lidí s mentálním postižením. Jak říká ředitel Jan Hanáček: „Kdo jiný než mladá generace, která bude předávat a budovat hodnoty společnosti, by se měla přijít podívat do zařízení a poznat lidi s mentálním postižením.“ Začátkem listopadu a v průběhu měsíce prosince roku 2014 bylo osloveno sedm základních škol z Kyjova a jeho okolí s nabídkou zúčastnit se připraveného projektu. Program je přizpůsoben žákům sedmých až devátých tříd. Jde o interaktivní setkání žáků a uživatelů Domova Horizont při různých činnostech, jednak v terapeutických dílnách, kde žáci pracují společně s uživateli, při sportovních aktivitách a dále při exkurzích v jednotlivých domovech uživatelů, kde s nimi mohou žáci hovořit a poznávat tak alespoň částečně jejich život.
V případě, že měla škola zájem, byl dohodnut termín návštěvy v Domově Horizont. V úvodu setkání žáci shlédli informativní video o Domově a poté se rozdělili do menších skupinek. Každá skupinka měla k dispozici pracovníka – průvodce, se kterým navštívila terapeutické dílny a sportovní areál, kde mohli navázat kontakty s uživateli. Na závěr žáci poskytli anonymní zpětnou vazbu formou dotazníku, který byl zaměřen na sdílení zkušeností a zážitků ze setkání s uživateli a prostředím Domova.
Dá se říct, že se pilotní projekt s osvětou pro základní školy v Domově Horizont setkal s velkou pozitivní odezvou. Ze zpětné vazby jsme zjistili, že přes počáteční obavy z neznámého a odlišného a přes ostych, který se podařilo překonat kontaktem obou stran při různých činnostech, bylo toto setkání pro žáky obohacující zkušeností. Většina žáků i pedagogů se v takovém prostředí ocitla poprvé, byli rovněž překvapeni, jak jsou klienti šikovní a přátelští. „…Setkáním s lidmi s těžkým mentálním postižením jsme si uvědomili, že i takový život může být…“ Nakonec to bylo přínosné nejen pro žáky základních škol, ale i pro uživatele, kterým setkání rovněž přineslo nové zkušenosti, navázání přátelských kontaktů a přispělo k upevnění komunikačních a sociálních dovedností.
Ze sedmi oslovených základních škol navštívily Domov Horizont v průběhu měsíce května a června 2015 celkem 4 základní školy v celkovém počtu 150 žáků.

Některé zajímavé postřehy žáků z dotazníkového šetření:
Změnil se váš názor na život osob s mentálním postižením po návštěvě v Domově Horizont?
„Určitě ano, i tací lidé, jací zde žijí, jsou naprosto normální. Jenom když se s nimi člověk nesetká, bude z nich mít divný pocit a strach či se bude smát.“ 
„Určitě ne, netrpěla jsem předsudky vůči postiženým lidem a tato návštěva mě v tom utvrdila. Děkujeme.“
„Asi ano, tato návštěva mě přiměla k zamyšlení nad tím, kdo chci být a jak se chci chovat v budoucnu.“
„Určitě ano, jsou tu hrozně milí a kamarádští lidé. Ze začátku jsem se jich bála, ale teď vím, že mnozí jsou hodnější než normální lidé.“
„Určitě ano, než jsme všichni vešli do domu, měla jsem strach. Ale viděla jsem, jak jsou všichni milí a rádi poznávají nové lidi, strach mě přešel. Jsem ráda, že jsem mohla takové lidi poznat.“
„Určitě ano, dodnes jsem viděla svět postižených mnohem jinak, teď jsem zjistila, jaké jsou jejich přednosti. Vážně jsem to tak neviděla a překvapilo mě, že je tu tolik lidí, kteří se o ně rádi starají, že jim vymýšlí nové a nové aktivity a začleňují je do normálního života.“

Hodonínský deník, říjen 2015
 

Domov Horizont Kyjov spustil projekt osvěty pro žáky základních škol

„ … Ano jsme tady, máme handicap, ale chceme žít jako vy, máme stejné potřeby, přání i starosti, pojďte se s námi potkat…“
Cílem osvěty pořádané Domovem Horizont pro žáky základních škol je zvýšení povědomí o životě lidí s postižením.

Domov Horizont v Kyjově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který poskytuje sociální službu osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným.
V současné době poskytuje dvě sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením a od 1. ledna 2015 Chráněné bydlení. 
Lidem, kteří pracují v sociálních službách, nejsou neznámé pojmy transformace, začleňování osob s postižením, zaměstnávání lidí s handicapem, člověk s mentálním postižením, ale ne každý z veřejnosti ví, co tyto termíny znamenají. Vzhledem k dlouholeté tradici našeho Domova není přítomnost lidí s mentálním postižením ve městě Kyjově ničím neobvyklým. Uživatelé se účastní nejrůznějších kulturních, sportovních akcí, využívají dostupných služeb, ale přesto je tu pořád bariéra mezi veřejností, která je nejistá, neví jak přistupovat k lidem se zdravotním postižením, jak zareagovat v dané situaci. A právě zde se zrodila myšlenka ředitele Domova Horizont, dlouholetého speciálního pedagoga, oslovit základní školy a spustit projekt osvěty pro žáky základních škol s cílem seznámit se s životem lidí s mentálním postižením. Jak říká ředitel Jan Hanáček: „ Kdo jiný než mladá generace, která bude předávat a budovat hodnoty společnosti, by se měla přijít podívat do zařízení a poznat lidi s mentálním postižením.“ Začátkem listopadu 2014 a v průběhu měsíce prosince bylo osloveno sedm základních škol z Kyjova a jeho okolí s nabídkou zúčastnit se připraveného projektu.
Program je přizpůsoben žákům sedmých až devátých tříd. Jde o interaktivní setkání žáků a uživatelů Domova Horizont při různých činnostech, jednak v terapeutických dílnách, kde žáci pracují spolu s uživateli, sportovních aktivitách a dále náhledech na jednotlivých domovech uživatelů, kde s nimi mohou hovořit a poznávat tak alespoň částečně jejich život. V případě zájmu školy byl dohodnut termín návštěvy v Domově Horizont. V úvodu setkání žáci shlédli informativní video o Domově Horizont. Poté se rozdělili do menších skupinek. Každá skupinka měla k dispozici pracovníka – průvodce, se kterým navštívila terapeutické dílny a sportovní areál, kde
mohli navázat kontakty s uživateli. Na závěr žáci poskytli anonymní zpětnou vazbu formou dotazníku, který byl zaměřen na sdílení zkušeností a zážitků ze setkaní s uživateli a prostředím Domova Horizont. Dá se říct, že pilotní projekt s osvětou pro základní školy v Domově Horizont se setkal s velkou pozitivní odezvou. Ve zpětných vazbách se objevuje, že přes počáteční obavy z neznámého a odlišného a ostych, který se podařilo překonat kontaktem žáků s uživateli, při různých činnostech, bylo pro ně toto setkání obohacující zkušeností. Většina žáků i pedagogů se v takovém prostředí ocitla poprvé, byli rovněž překvapeni, jak jsou klienti šikovní a přátelští. „…Setkáním s lidmi s těžkým mentálním postižením jsme si uvědomili, že i takový život může být….“ Závěrem to bylo přínosné nejen pro žáky základních škol, ale i pro uživatele, kterým setkání rovněž přineslo nové zkušenosti, navázání přátelských kontaktů a přispělo k upevnění komunikačních a sociálních dovedností.
Ze sedmi oslovených základních škol navštívily v průběhu měsíce května a června 2015 Domov Horizont celkem 4 základní školy v celkovém počtu 150 žáků.

Transformace sociálních služeb

NEWSLETTER 7 , říjen 2015
Sedmé vydání informačního newsletteru věnujeme tématu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sociálnímu podnikání.

Jaké máme zkušenosti s pracovním uplatněním klientů? To vysvětluje Lenka Kortová z Domova Horizont

Od května roku 2013 je naše zařízení Domov Horizont zařazeno do procesu transformace sociálních služeb. V souvislosti s tímto procesem se v zařízení snažíme rozvíjet sociální kompetence uživatelů a tím usilujeme o jejich postupné začleňování do společnosti. Velkou pozornost pak věnujeme pracovnímu uplatnění uživatelů na otevřeném trhu práce.

V rámci upevňování pracovních návyků mají uživatelé možnost absolvovat nácvik práce v zařízení. Na základě absolvovaného nácviku byli někteří uživatelé Domovem Horizont zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti. V současné době Domov Horizont zaměstnává 14 uživatelů, a to např. na rehabilitaci (doprovod uživatelů, pomoc při oblékání), údržbě, v prádelně, při svozu prádla, v péči o zvířata, při výpomoci na ambulanci (odnos vzorků do nemocnice, vyzvedávání žádanek v nemocnici), při úklidu areálu Domova Horizont. Pracovní úvazek je přizpůsoben každému jednotlivci dle jeho možností (půl hodiny až čtyři hodiny denně).

Jako velice pozitivní vnímáme, že v roce 2014 uživatelé uzavřeli dohody o provedení práce i s externími zaměstnavateli mimo Domov Horizont, a to s Nemocnicí Kyjov a Technickými službami Kyjov. Uživatelé mají na starosti úklid v areálu nemocnice Kyjov, městského parku a jiných veřejných prostranství ve městě. Do práce jsou uživatelé doprovázeni pracovníkem zařízení, který jim v průběhu pracovního procesu poskytuje pomoc a podporu, kterou jednotliví uživatelé potřebují. V průběhu času se někteří uživatelé osamostatnili a jsou schopni zadanou práci vykonávat i bez podpory pracovníka. Na základě oboustranné spokojenosti byl původní počet úvazků navýšen a v současné době je takto zaměstnáno 10 uživatelů. Sami uživatelé vnímají práci pozitivně. „Baví mě tam čistit chodníky, nakládat na kolečka, zametat chodníky. Líbí se mi, že si vydělávám peníze na něco důležitého, co si chci koupit. Líbí se mi, že se někdy zasmějeme a máme dobrou náladu,“ říká jeden z uživatelů.  

V roce 2015 se nám podařilo navázat užší spolupráci s občanským sdružením Jazzklub Kyjov, které v rámci své činnosti pořádá koncerty a jiné společenské akce v Kyjově a blízkém okolí. V současné době má s Jazzklubem uzavřenu dohodu 5 našich uživatelů, kteří příležitostně vypomáhají s přípravou areálu před koncerty a úklidem po koncertech.  

V neposlední řadě jsme v dubnu 2015 oslovili další firmu, která v inzerci nabízela brigádu roznos letáků v Kyjově. O práci projevil zájem jeden uživatel, který s firmou podepsal dohodu o provedení práce. S pomocí pracovníka se uživatel naučil způsob třídění letáků, trasu a samotný roznos. V tuto chvíli je tento uživatel schopen práci vykonávat zcela sám, pracovník je mu však stále k dispozici pro případ výjimečných a nestandardních situací. Sám uživatel se o své práci vyjádřil takto: „Letáky mě baví dělat, třídit je a rozdávat lidem. Poznávám nové lidi, se kterýma si povykládám. Potkávám taky jiné doručovatele, se kterýma se můžu bavit o práci.“  

V současné době jednáme s jedním supermarketem v Kyjově, ve kterém hledají dva brigádníky na úklid parkoviště a nejbližšího okolí obchodního domu. Doufáme, že bude stále více pracovních příležitostí pro naše klienty, jelikož díky práci získávají nový elán do života.

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín – 10. července 2015

Návštěva Domova Horizont v Kyjově

25. 5. 2015 všichni žáci sedmého ročníku vyrazili na exkurzi do Domova Horizont v Kyjově. Cílem tohoto dne bylo seznámení s kamarády s mentálním postižením, poznání jejich života, školy, dovedností .
Po přivítání nám byl promítnut film o domově a jeho fungování. Poté nás přivítali klienti domova v jednotlivých dílničkách, kam docházejí denně, a ukazovali, co vše umí. Děti si mohly vyzkoušet různé jejich dovednosti – tkaní koberečku, vyplétání košíku pedigem, práci se dřevem, vykrajování keramických ozdob ….. Na závěr se děti rozdělily do skupin a čekalo je sportovní zápolení. Někteří hráli ping pong, část fotbal a děvčata si zkusila zápas v boccii. Také nevíte, co je to boccia? Dovolte mi tedy krátkou poučku – boccia (boča) je sport podobný
francouzskému pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní
vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque, lawn bowling).
Prožili jsme krásný poučný den, děkujeme všem zaměstnancům Domova Horizont za vlídné a milé
přijetí a zdravíme naše nové kamarády.
     Mgr. Jana Brhelová

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín – 10. července 2015

Co je a bude letos v konírně na zámku (nejen) k vidění?

Od června můžete vidět i koupit výrobky klientů Domova Horizont v Kyjově. Jsou neuvěřitelně šikovní
v práci se dřevem, keramikou nebo tkaním. Vernisáž bude v neděli 7. 6. 2015 ve 14.00 hodin. 

iSlovácko26. – červen 2015

Před revolucí to byl uzavřený ústav. Dnes se domov otvírá školám

Novou zkušenost znamená pro starší žáky základních škol návštěva Domova Horizont. V rámci pilotního osvětového programu sem dostalo pozvání několik základních škol z Kyjova a okolí. 
Na začátku byla vize ředitele domova Jana Hanáčka přiblížit lidem svět postižených, aby se překonala pomyslná bariéra mezi světem zdravých a tzv. normálních, a těch ostatních…
„Máme službu chráněného bydlení. Zjistili jsme, že když se klienti nastěhují do bytů ve městě, tak lidé kolem z nich mají strach, neví, co od nich mohou čekat,“ přibližuje problematiku sociální pracovnice Eva Pospíšilová. „Takže cílem je, aby lidé získali vlastní zkušenost, že se není čeho bát.“
„Už v polovině prosince loňského roku jsme oslovili šest základních škol z Kyjova a okolí. Když se třída rozhodne přijít, na úvod pustíme informační video Domova Horizont. Pak se žáci rozdělí do menších skupinek. S naším průvodcem navštíví terapeutické dílny a sportovní areál, kde mohou navázat kontakt s uživateli. Postupně projdou všemi odděleními domova,“ popisuje sociální pracovnice.
Podle učitelky Kamily Grombířové ze Základní školy v Miloticích se žákyním podařilo překonat ostych a obavy z neznámého a odlišného a byla to pro ně obohacující zkušenost.

Nové Slovácko – 16. 6. 2015

Drsní motorkáři pozvali na svůj sraz kluky z Horizontu

Atmosféru motorkářského srazu v Hluku v kempu Babí Hora ochutnali uživatelé Domova Horizont. Na akci
je pozvali motorkáři z Blatnice pod sv. Antonínkem a přidali i sponzorský dar. Nebylo to poprvé. Klub motorkářů drží patronát nad domovem už několik let.
Šest klientů domova doprovázely na sraz dvě asistentky a na místě se jich ujala Vendula Hanáková, zvaná Vendy. Je členkou motorkářského klubu, i když sama motorku nemá. „Jsem batoh, batůžek,“ vysvětluje, což v motorkářském slangu znamená spolujezdec. Motorku vlastní její přítel.
Chlapci si prohlédli nablýskané motorky, nechali se povozit na žluté tříkolce a dalších strojích, pohostit grilovaným cigárem, kofolou a párkem v rohlíku. S výletem byli moc spokojení. „Určitě jsme za takovou příležitost pro naše klienty rádi a opravdu si vážíme zájmu a pohostinnosti motorkářského klubu,“ dodává asistentka chráněného bydlení Ludmila Školudová.
Ale ani klienti domova nepřijeli s prázdnou a měli co nabídnout. David Vácha vyrobil z keramiky model motorky a motorkáře „drsoně“. Dar bude zdobit klubovnu motorkářů St. Anthony Riders.

Hodonínský deník – červen 2015

Budova z osmdesátých let dostane výtah. Jako poslední.

V Kyjově se schyluje k opravě jedné z budov areálu Domova Horizont. Organizace získala příspěvek z Jihomoravského kraje . Jakmile práce skončí, uživatelé využijí místnost pro vozíky a nový výtah. Na nejnutnější dobu se ale musí přesunout jinam. „Zjistili jsme, že v budově je azbest. To s sebou přináší menší komplikace. Klienty přestěhujeme do školy nebo do přilehlých objektů,“ uvedl ředitel Horizontu Jan Hanáček. Upozornil, že pobyt v náhradních prostorách nebude delší než jeden měsíc.
Za tři miliony korun, které činí dotace z kraje, vznikne například kočárkárna. „Jedná se o místnost pro vozíčky, které používají lidé se sníženou schopností pohybu. Zároveň zateplíme celou budovu a vyměníme dveře v celém patře,“ informoval o chystaných novinkách ředitel.

Podle něj tento týden skončí výběrové řízení a stavba bude zahájena pár dnů nato. Hotovo má být do konce září. Součástí stavebních prací je i zateplení budovy. „Všechno řemeslníci udělají najednou,“ podotkl Hanáček.
Dvoupodlažní budova je jediná bez výtahu. I to se změní. Peníze míří také na stavbu výtahu. „Už se na něj těšíme. Velmi ho potřebujeme právě kvůli hůře pohyblivým uživatelům, „sdělil Hanáček. Objekt, kterého se menší rekonstrukce týká, stojí v areálu Horizontu od osmdesátých let minulého století.

Slovácko – červen 2015

Klienti Horizontu přenocují venku

Strávit noc jako na letním táboře mohou klienti Domova Horizont v Kyjově, který se stará o lidi se zdravotním postižením. „Pořídili jsme velký vojenský stan, který postavíme na zahradě v našem areálu. Chlapci v něm přenocují venku, “ informoval ředitel Horizontu Jan Hanáček. Předpokládá, že zájem budou mít především ti, kteří nemohou chodit. Poprvé jsme tuto možnost vyzkoušeli v minulém roce a všichni byli nadšení. Chlapci vstávali už v pět ráno a vnímali okolní přírodu,“ sdělil Hanáček. Účastníci „tábora“ si zároveň ugrilují menší sele. “ Na pálení čarodějnic jsme pořídili jedno velké pro všechny. O prázdninách ale budou nocovat klienti z každého oddělení zvlášť po menších skupinkách,“ uzavřel ředitel Domova Horizont.

Odborný časopis Sociální služby – květen 2015
 

Výstava v Senátu

Dne 3.3.2015 se konala v předsálí  Jednacího sálu Senátu ČR výstava výrobků uživatelů Domova Horizont Kyjov. Záštitu nad touto akcí převzal místopředseda Senátu Z. Škromach, který také výstavu spolu s ředitelem domova J. Hanáčkem zahájil. Klienti domova si sami připravili pěvecké vystoupení. Návštěvníci měli možnost seznámit se s jejich terapeutickou činností: k vidění byly obrazy, keramická díla i výrobky z dílny dřevařské. Terapie v dílnách patří k velmi oblíbeným činnostem. Nejkrásnější na vzniku výrobků je to, že uživatel vkládá do výrobku svůj um a svou představu a společně za asistence pracovníka domova tak vznikne zajímavé dílo. Zde se naplňuje přísloví: „Není uměním z rovného a zdravého dřeva udělat výrobek, ale umění je ze surového dřeva vyrobit umělecké dílo.“ Výrobky uživatelů Domova Horizont jsou každoročně vystavovány a prodávány při nejrůznějších akcích a výstavách.

Kyjovské noviny – leden 2015

Domov Horizont se otevře i postiženým ženám

Domov Horizont, který byl až do počátku roku 2007 v Kyjově známý jako Ústav sociální péče pro mládež v Kyjově a později jako Ústav sociální péče Kyjov, prošel další významnou změnou, která bude zajímavá a přínosná i pro veřejnost. Od 1. ledna Domov Horizont začal poskytovat sociální službu ženám a také začal poskytovat novou sociální službu, chráněné bydlení. Pojďme se nyní blíže podívat na každou z těchto novinek. O naší sociální službě se ví, že byla dlouhé roky určena pro chlapce a muže s mentálním postižením. Kdysi na počátku, v šedesátých letech, byly v ústavu i ženy, ale tehdejší doba nepřála zařízením pro mentálně postižené, ve kterých byli muži a ženy společně a tak se ženy musely odstěhovat a dlouhá desetiletí zde žili pouze chlapci a muži. Nyní konečně nastává doba, kdy se k nám mohou vrátit i ženy. Samozřejmě mluvíme o ženách, které budou odpovídat cílové skupině, pro kterou je naše služba určena, to znamená ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným. Věříme, a zkušenosti z jiných zařízení to dokládají, že taková změna bude pozitivní jak pro naše stávající uživatele, tak i pro nově příchozí ženy. Pokud máte ve svém okolí někoho, komu by tato informace mohla pomoci, nebo pro něj být užitečná, na našich internetových stránkách https://www.horizontkyjov.cz pod odkazem „Žádost“ najde vše potřebné.

Druhou zmíněnou změnou bude otevření sociální služby chráněného bydlení. Chráněné bydlení je také pobytová služba, stejně jako Domov Horizont, ovšem s tím velkým rozdílem, že chráněné bydlení není poskytováno v jednom velkém areálu, ale v bytech či domech v běžné městské zástavbě, kde bydlí menší skupinky uživatelů. Domov Horizont v roce 2010 otevřel ve svém areálu tzv. „podporované bydlení“ pro deset uživatelů, kteří se na něm začali učit co největší samostatnosti ve věcech, které považujeme za zcela samozřejmé. Uživatelé však jednak kvůli svému postižení a také kvůli tomu, jak musí být zajišťovány služby ve velkém sociálním zařízení, neměli mnoho příležitostí poznat a vyzkoušet si. Zde se učí nakupovat si potraviny, vařit z nich jídla, učí se žehlit, prát si, uklízet atd… Již tehdy jsme věřili tomu, že se nám jednou podaří otevřít chráněné bydlení, ve kterém by se mohli tito lidé posunout ještě dál a ještě více se přiblížit běžnému životu tak, jak jej známe my, a nyní se naše přání plní. Chráněné bydlení budeme poskytovat celkem v 6 bytech v různých částech města Kyjov a bude určeno pro 16 uživatelů. Prozatím se bude jednat o muže, ale budeme moc rádi, když se časem na chráněném bydlení objeví i ženy. To, o co našemu chráněnému bydlení jde nejvíce, by se dalo shrnout do následujících slov – chce podporovat uživatele podle toho, co opravdu potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský přístup. Současně pracuje s běžnými riziky, která přináší život, usiluje o to, aby uživatelé využívali v maximální možné míře služby, které jsou běžně dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet své uživatele v oblastech, které jsou potřebné k běžnému životu, jako je hospodaření s finančními prostředky, vaření, vyřizování na úřadech atd.

V tom všem jim budou pomáhat pracovníci, kteří ve službě chráněného bydlení budou pracovat. Až tedy někdy potkáte v obchodě, v restauraci nebo třeba jenom na ulici naše uživatele, tak si vzpomeňte, že se jedná o lidi, kteří do života vstoupili ne vlastní vinou s nezanedbatelným znevýhodněním vůči nám, ale kteří se s velkým zápalem a s velkou chutí do života snaží žít, plnit si svoje sny a být součástí toho všeho kolem. A držte jim palce, aby se jim to dařilo. Zaslouží si to.

Archiv článků: