GDPR A COOKIES

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

Domov Horizont p.o. Strážovská 1096, 697 01 Kyjov IČ: 469 37 145 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje především pro splnění právní povinnosti, pro splnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely oprávněných zájmů správce nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají. Osobní údaje zpracovávané z uvedených titulů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR)
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování (právo na výmaz není právem absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR)
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR)
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a, v případě, kdy jsou údaje zpracovávány automatizovaně a ke zpracování dochází na základě souhlasu
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním)
 • podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz  ; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz 

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím datové schránky ID: 92ckh72 emailem – reditel@horizontkyjov.cz  nebo poštou na adrese Domov Horizont Strážovská 1096, 697 01 Kyjov. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

V souladu s nařízením GDPR byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží také jako kontaktní místo pro subjekty údajů. Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Marcela Měšťánková, Ph. D., telefon: 601 586 688 , email: poverenecudaju@gmail.com 

COOKIES

Organizace Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru organizace do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě webových stránek jsou zaslány zpět na server organizace.

Organizace Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace využívá následujících druhů Cookies:

 • Technické Cookies, které umožňují základní provoz a funkčnost webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah webových stránek správně zobrazit.
 • Analytické Cookies, které umožňují analyzovat využití webových stránek.
 • Marketingové Cookies, které umožňují sbírat analytická data o uživatelích a zobrazení cílené reklamy.

Tyto osobní údaje, získané na základě aktivního souhlasu (opt-in), Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace využívá ke správě a zlepšování webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů.

Cookies je i nadále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé technické Cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

Přejít nahoru