Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název:

Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

Důvod a způsob založení

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, která byla zřízena
za účelem poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 399/09/Z 8 dne 17. 9. 2009 a v souladu s ustanovením § 14, § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Organizační struktura:

Organizační struktura organizace je přílohou výročních zpráv

KONTAKTY

Bankovní spojení:

IČ: 46937145

DIČ nejsme plátci DPH

ID datové schránky  92ckh72

Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Organizace pracuje v souladu s platnými zákony a vyhláškami, interními předpisy, metodickými postupy, standardy na jednotlivé druhy služeb apod.

Hospodaření organizace probíhá dle schváleného rozpočtu – viz výroční zprávy

 

Žádosti o informace

Veškeré žádosti o poskytnutí informace se podávají:

 • ústně v kanceláři organizace, na adrese Strážovská 1096, 697 01 Kyjov,
 • písemně na adrese Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
 • telefonem: 518 612 017, 518 612 302, 518 612 303 (ústředna)
 • e-mailem: reditel@horizontkyjov.cz
 • datovou schránkou 92ckh72

Pokud není na ústní žádost informace poskytnuta, popřípadě pokud je informace nedostatečná, musí žadatel podat žádost písemně.

Mezi náležitosti podání patří:

 • údaje o tom, komu je podání určeno,
 • kdo je činí – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště (žádost nelze podat anonymně), případně adresa pro doručování (i elektronická),
 • jakou informaci žádá.

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona 106/1999 Sb. Datem podání žádosti je den, kdy ji organizace obdržela.

Organizace následně žádost posoudí:

 • Je-li žádost řádná, poskytne organizace do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu, možností pořídit si kopii nebo poskytne tuto informaci na paměťovém médiu.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může organizace nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace.

Ze závažných důvodů může organizace o 10 dnů prodloužit lhůtu pro poskytnutí informace. Mezi závažné patří následující důvody:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo organizaci, kde byla žádost podána,
 • vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
 • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí
  o žádosti.

Organizace je povinna o prodloužení lhůty,  jakož i o důvodech, které k tomu vedly, žadatele informovat, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Organizace je oprávněna žádat úhradu nákladů (viz. níže) spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli. Na žádost žadatele musí organizace potvrdit předpokládanou výši nákladů. Organizace může podmínit vydání informací zaplacením nákladů nebo zálohy. O úhradě předpokládaných nákladů organizace informuje žadatele předem. Úhrada je příjmem organizace.

 • V případě, že je žádost neúplná, oznámí tuto skutečnost do 7 dnů žadateli a vyzve jej, aby žádost do 30 dnů doplnil, jinak bude žádost odložena.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, vyzve organizace do 7 dnů
  od obdržení žádosti žadatele, aby do 30 dnů tuto žádost upřesnil. Pokud se tak nestane, rozhodne organizace o odmítnutí žádosti.
 • Pokud se požadovaná informace nevztahuje na činnost organizace, žádost se odloží
  a žadatel je do sedmi dnů o této skutečnosti informován.
 • Je-li žádost neoprávněná, vydá organizace rozhodnutí o neposkytnutí informace.

Organizace vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pokud, byť i jen z části, žádosti
o poskytnutí informace nevyhoví, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Při vydání rozhodnutí se postupuje podle správního řádu. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

 

Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u organizace, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán (zřizovatel). Organizace předá odvolání spolu se spisem odvolacímu orgánu do 15 dnů. Ten rozhodne do 15 dnů ode dne předložení odvolání organizací. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle zvláštního zákona.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s postupem při vyřizování žádosti;
 • kterému nebyla po uplynutí lhůty poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
 • kterému byla informace poskytnuta jen částečně, aniž o zbytku žádosti bylo vydáno;
 • kterému bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí;
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutou informaci.

Stížnost se podává písemně nebo ústně (následně se sepíše písemný záznam) do 30 dnů
u organizace, která žádost vyřídila (měla vyřídit), po doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro doručení. Organizace předá stížnost spolu se spisem nadřízenému orgánu (zřizovateli) do 7 dnů. Ten rozhodne do 15 dnů tak, že:

 • potvrdí postup organizace;
 • nařídí informaci poskytnout;
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám.

Proti rozhodnutí o stížnosti se nelze odvolat.

 

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací lze nalézt na https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

 

Předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č.410/2009 Sb.,  kterou se provádí ustanovení zákona u účetnictví
České účetní standardy č. 701 – 710
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákon č. 48/1999 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 372/2000 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách
Vyhláška č. 34/1998 Sb., o vykazování výkonů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadovém hospodářství
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 309/2006 Sb., o BOZP
Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

 

Organizační řád Domova Horizont
Provozní řád Domova Horizont
Pracovní řád Domova Horizont
Domácí řád Domova Horizont
Provozní řád Domova Horizont
Etický kodex
Interní směrnice
Standardy kvality sociálních služeb
Metodické postupy a pracovní postupy

 

Úhrady za poskytování informací

Příspěvková organizace je ze zákona oprávněna žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, odesláním informací a mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks)

Jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 4          1 Kč
Jednostranný barevný výtisk nebo kopie formát A 4            2 Kč
Oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 4          2 Kč
Oboustranný barevný výtisk nebo kopie formát A 4            4 Kč
Jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 3          2 Kč
Jednostranný barevný výtisk nebo kopie formát A 3            4 Kč
Oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 3          4 Kč
Oboustranný barevný výtisk nebo kopie formát A 3            8 Kč

 Technický nosič dat dle pořizovací ceny. Poskytne-li žadatel vlastní technický nosič dat, na který bude možno požadovanou informaci zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informací (1 ks) – Poštovné dle platného ceníku poštovních služeb. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informace uplatňována.

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací –  za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance 150,- Kč.

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Žadatel provádí úhradu v hotovosti v pokladně organizace, případně bezhotovostní způsobem.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv: nejsou.
Výhradní licence: nebyly dosud poskytnuty.


Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022

Počet podaných žádostí o informace – 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence – 0
Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0 

Přejít nahoru