Chráněné bydlení

Veřejný závazek

POSLÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Služba se snaží o co největší podporu uživatelů podle toho, v čem ji opravdu potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský přístup. Pracuje s běžnými riziky, která přináší život a akceptuje jejich přiměřenou míru. Dbá na to, aby uživatelé maximálně využívali služby, které jsou běžně dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet sociální kompetence svých uživatelů (hospodaření s finančními prostředky, jednání na úřadech atd.) a tímto vším usiluje o jejich postupné začleňování do společnosti (včetně pracovního uplatnění).

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 1. Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit v místě poskytování služby

1.1. Cílem je, aby všichni uživatelé alespoň 4 x měsíčně využili veřejnou službu (např. holič, návštěva lékaře, knihovna, kino, restaurace, koncert) mimo každodenní, běžné záležitosti (jako je např. jízda MHD, nákup potravin). 

 1. Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností 

2.1* Cílem je, aby u všech uživatelů došlo během kalendářního roku k posunu o minimálně 1 stupeň v alespoň jedné činnosti ze Základních činností při poskytování sociální služby v chráněném bydlení. 

2.2** Cílem je, aby všichni uživatelé byli zaměstnáni u externích zaměstnavatelů, či v Domově Horizont na základě pracovní smlouvy, či dohody o provedení práce, či dohody o pracovní činnosti. 

* Oblasti, podoblasti, činnosti v cíli 2.1 vychází z tabulky základních činností při poskytování sociální služby v chráněném bydlení, viz VS ChrB DH č. 16 – Metodika mapování a realizace základních činností při poskytování
sociální služby v chráněném bydlení.
Posun o minimálně 1 stupeň znamená posun od péče k podpoře, od podpory k slovní podpoře, od slovní podpory k samostatnému zvládání.

** Cíl 2.2 je spojen s udržením zaměstnání stávajícího, případně se získáním nového zaměstnání.

CÍLOVÁ SKUPINA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou muži a ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným po dovršení 18 let do 80 let.

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Chráněné bydlení nemůže být poskytováno níže uvedeným skupinám osob:

 • osobám s tělesným postižením, které jim znemožňuje zvládat pohyb v bariérovém bydlení (prostory chráněného bydlení nejsou bezbariérové)
 • osoby závislé na návykových látkách (včetně závislosti na alkoholu)
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

ZÁSADY

Sociální služba chráněného bydlení je založena na dodržování následujících zásad:

 • zásada aktivního působení na uživatele
 • zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry
 • zásada nepřebírání nadměrné odpovědnosti za uživatele
 • zásada respektování rozhodnutí uživatele

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby chráněného bydlení mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.