Chráněné bydlení

Veřejný závazek

POSLÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Služba se snaží o co největší podporu uživatelů podle toho, v čem ji opravdu potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský přístup. Pracuje s běžnými riziky, která přináší život a akceptuje jejich přiměřenou míru. Dbá na to, aby uživatelé maximálně využívali služby, které jsou běžně dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet sociální kompetence svých uživatelů (hospodaření s finančními prostředky, jednání na úřadech atd.) a tímto vším usiluje o jejich postupné začleňování do společnosti (včetně pracovního uplatnění).

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

1. Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit v místě poskytování služby
1.1 Cílem je, aby všichni uživatelé alespoň 4 x měsíčně využili veřejnou službu (např. holič, návštěva lékaře, knihovna, kino, restaurace, koncert) mimo každodenní, běžné záležitosti (jako je např. jízda MHD, nákup potravin).

2. Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností
2.1 Cílem je, aby u všech uživatelů došlo během kalendářního roku k posunu o minimálně 1 stupeň v alespoň jedné činnosti z oblasti „zajištění chodu domácnosti“, konkrétně z podoblasti „běžný úklid a údržba domácnosti“, či „údržba domácích spotřebičů“.

2.2 Cílem je, aby u všech uživatelů došlo během kalendářního roku k posunu o minimálně 1 stupeň v alespoň jedné činnosti z oblasti „stravování“, konkrétně z podoblasti „pomoc s přípravou stravy“, či „práce s elektrickými spotřebiči v kuchyni“.

2.3 Cílem je, aby minimálně 14 uživatelů bylo zaměstnáno u externích zaměstnavatelů, či v Domově Horizont na základě pracovní smlouvy, či dohody o provedení práce, či dohody o pracovní činnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou muži a ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným po dovršení 18 let do 80 let.

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Chráněné bydlení nemůže být poskytováno níže uvedeným skupinám osob:

  • osoby bez mentálního postižení
  • osobám s tělesným postižením, které jim znemožňuje zvládat pohyb v bariérovém bydlení (prostory chráněného bydlení nejsou bezbariérové)
  • osoby závislé na návykových látkách (včetně závislosti na alkoholu)
  • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

ZÁSADY

Sociální služba chráněného bydlení je založena na dodržování následujících zásad:

  • zásada aktivního působení na uživatele
  • zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry
  • zásada nepřebírání nadměrné odpovědnosti za uživatele
  • zásada respektování rozhodnutí uživatele

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby chráněného bydlení mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.