DOZP

Veřejný závazek

POSLÁNÍ DOMOVA HORIZONT

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

CÍLE DOMOVA HORIZONT

1. Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit v místě poskytování služby

1.1. Cílem je, aby alespoň 70% uživatelů alespoň 1x měsíčně využilo veřejnou službu.

1.2. Cílem je, aby se alespoň 10% uživatelů během kalendářního roku aktivně zapojilo do společenského dění (účast v komunitním plánování, kulturní vystupování na veřejných akcích, účast na trzích, jarmarcích apod).

 

2. Cíl sociální služby v oblasti mezilidských vztahů

2.1. Cílem je podpora uživatelů během kalendářního roku v kontaktu s rodinou, přáteli (psaní dopisů, mailů, telefonáty, návštěvy u přátel, rodiny, podpora při kontaktu přes facebook, Skype apod.) a to minimálně u 50% uživatelů.

 

3. Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností

3.1. Cílem je, že alespoň u 60% uživatelů dojde během kalendářního roku k získání minimálně jedné další dovednosti, schopnosti, která zvýší jejich samostatnost či nezávislost na službě.

3.2. Cílem je, že alespoň 25% uživatelů u sebe bude mít své osobní doklady.

3.3. Cílem je, že alespoň 40% uživatelů bude samostatně nakládat s částí svých finančních prostředků.

3.4. Cílem je, že alespoň 10% uživatelů se bude samostatně pohybovat mimo areál Domova Horizont.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muži od tří let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a ženy po dovršení osmnácti let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným.

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Domov Horizont nemůže poskytovat sociální službu níže uvedeným skupinám osob:

 • osoby bez mentálního postižení
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby závislé na návykových látkách (včetně závislosti na alkoholu)
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

ZÁSADY

Služby poskytované Domovem Horizont jsou založeny na dodržování následujících zásad:

 • zásada zachování lidské důstojnosti uživatele
 • zásada dodržování etického kodexu zaměstnance Domova Horizont všemi pracovníky
 • zásada podpory v samostatnosti
 • zásada respektování a dodržování lidských práv a svobod
 • zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.