DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ DOMOVA HORIZONT

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

CÍLE DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1.            Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit v místě poskytování služby

1.1.        Cílem je, aby minimálně 50 % uživatelů během kalendářního roku využilo průměrně 1x měsíčně veřejnou službu.

Například: obchod, holič, knihovna, kino, solná jeskyně, restaurace, sportoviště apod.

 

2.            Cíl sociální služby v oblasti mezilidských vztahů

2.1.        Cílem je podpora uživatelů během kalendářního roku v kontaktu s rodinou, přáteli, dobrovolníky (psaní dopisů, telefonáty, návštěvy rodiny, přátel, dobrovolníků, nebo návštěvy u rodiny, přátel, podpora při kontaktu přes Facebook, Skype apod.), a to minimálně u 50 % uživatelů.

 

3.            Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností

3.1.        Cílem je, že minimálně 25 % uživatelů bude samostatně nakládat s částí svých finančních prostředků.

3.2.        Cílem je, že minimálně 60 % uživatelů bude pravidelně využívat komplexní rehabilitační péči, která je indikována praktickým lékařem při akutních i chronických stavech, anebo u nich bude fyzioterapeutem nastaven rehabilitační program a pravidelné posilovací cviky, které zpomalí progres onemocnění pohybového aparátu, udrží, zlepší nebo částečně obnoví poškozené pohybové funkce.

 

4.            Cíl služby v oblasti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4.1.        Cílem je, aby minimálně 10 % uživatelů bylo zaměstnáno u externích zaměstnavatelů,

či v Domově Horizont na základě pracovní smlouvy, či dohody o provedení práce,

či dohody o pracovní činnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou muži a ženy od osmnácti let s mentálním postižením,
s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra

ZÁSADY

Služby poskytované Domovem Horizont jsou založeny na dodržování následujících zásad:

  • zásada zachování lidské důstojnosti uživatele
  • zásada dodržování etického kodexu zaměstnance Domova Horizont všemi pracovníky
  • zásada podpory v samostatnosti
  • zásada respektování a dodržování lidských práv a svobod
  • zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.

Přejít nahoru