DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ DOMOVA HORIZONT

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

CÍLE DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1. Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit v místě poskytování služby

1.1. Cílem je, aby minimálně 60 % uživatelů alespoň 1x měsíčně využilo veřejnou službu.

Například: obchod, holič, knihovna, kino, solná jeskyně, restaurace, sportoviště apod.

 

2. Cíl sociální služby v oblasti mezilidských vztahů

2.1. Cílem je podpora uživatelů během kalendářního roku v kontaktu s rodinou, přáteli, dobrovolníky (psaní dopisů, telefonáty, návštěvy rodiny, přátel, dobrovolníků, nebo návštěvy u rodiny, přátel, podpora při kontaktu přes Facebook, Skype apod.), a to minimálně u 50 % uživatelů.

 

3. Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností

3.1. Cílem je, že minimálně 25 % uživatelů bude samostatně nakládat s částí svých finančních prostředků.

3.2. Cílem je, že minimálně 10 % uživatelů se bude samostatně pohybovat mimo areál Domova Horizont.

3.3. Cílem je, že minimálně 25 % uživatelů bude pravidelně využívat komplexní rehabilitační péči, která je indikována praktickým lékařem při akutních i chronických stavech. U dalších 10 % uživatelů bude fyzioterapeutem nastaven rehabilitační program a pravidelné posilovací cviky, které zpomalí progres onemocnění pohybového aparátu, udrží, zlepší nebo částečně obnoví poškozené pohybové funkce.

3.4. Cílem je, že u minimálně 50 % uživatelů bude využíván systém alternativní a augmentativní komunikace.

 

4. Cíl služby v oblasti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4.1. Cílem je, aby minimálně 10 % uživatelů bylo zaměstnáno u externích zaměstnavatelů,

či v Domově Horizont na základě pracovní smlouvy, či dohody o provedení práce,

či dohody o pracovní činnosti

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou muži a ženy od osmnácti let s mentálním postižením,
s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra

ZÁSADY

Služby poskytované Domovem Horizont jsou založeny na dodržování následujících zásad:

  • zásada zachování lidské důstojnosti uživatele
  • zásada dodržování etického kodexu zaměstnance Domova Horizont všemi pracovníky
  • zásada podpory v samostatnosti
  • zásada respektování a dodržování lidských práv a svobod
  • zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.

Přejít nahoru