DOZP

Veřejný závazek

POSLÁNÍ DOMOVA HORIZONT

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

CÍLE DOMOVA HORIZONT

1. Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit v místě poskytování služby

   1.1. Cílem je, aby minimálně 60 % uživatelů alespoň 1x měsíčně využilo veřejnou službu.

2. Cíl sociální služby v oblasti mezilidských vztahů

   2.1. Cílem je podpora uživatelů během kalendářního roku v kontaktu s rodinou, přáteli (psaní dopisů, telefonáty, návštěvy u přátel, rodiny, podpora při kontaktu přes Facebook, Skype apod.), a to minimálně u 50 % uživatelů. 

3. Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností

   3.1. Cílem je, že minimálně 25 % uživatelů bude samostatně nakládat s částí svých finančních prostředků.

   3.2. Cílem je, že minimálně 10 % uživatelů se bude samostatně pohybovat mimo areál Domova Horizont.

   3.3. Cílem je, aby u minimálně 25 % uživatelů byl v roce 2021 zahájen nácvik v některé z nově vytvořených oblastí nácviků.

4. Cíl služby v oblasti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   4.1. Cílem je, aby minimálně 5 % uživatelů využilo preventivní programy zdravotních pojišťoven. 

   4.2. Cílem je, aby minimálně 75 % uživatelů mělo do konce roku 2021 vyřízen občanský průkaz.

   4.3. Cílem je, aby minimálně 10 % uživatelů bylo zaměstnáno u externích zaměstnavatelů, či v Domově Horizont na základě pracovní smlouvy, či dohody o provedení práce, či dohody o pracovní činnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou muži a ženy od osmnácti let s mentálním postižením,
s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra

ZÁSADY

Služby poskytované Domovem Horizont jsou založeny na dodržování následujících zásad:

  • zásada zachování lidské důstojnosti uživatele
  • zásada dodržování etického kodexu zaměstnance Domova Horizont všemi pracovníky
  • zásada podpory v samostatnosti
  • zásada respektování a dodržování lidských práv a svobod
  • zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.