VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Za účelem zajištění plnění povinností stanovených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byl zřízen tento vnitřní  oznamovací systém.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služební poměr,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona o ochraně oznamovatelů se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií.

V rámci vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel bez obavy z postihu
a odvetných opatření 
 podat oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupky, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. c) porušuje zákon o ochraně oznamovatele,
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů
  a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, 
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení je možné podat následujícími způsoby:

 • telefonické oznámení – telefonicky lze podat oznámení na telefonním čísle +420239050505 po zadání kódu 469307462 a stisknutí mřížky, nesouhlasí-li oznamovatel se záznamem ústní nahrávky, sjedná si osobní setkání, kde může podat ústní oznámení bez zvukového záznamu,
 • oznámení prostřednictvím e-mailové adresy 469307462@whispero.eu,
 • listinné oznámení – oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu Domov Horizont, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov, obálku s oznámením je třeba nadepsat NEOTVÍRAT – DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY, tato obálka nebude na podatelně otevírána a bude předána příslušné osobě,
 • oznámení učiněné osobně – požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle do 14 dnů, o přijetí osobního oznámení oznamovatel žádá prostřednictvím kanálů uvedených v bodech výše, o oznámeních přijatých ústně pořídí příslušná osoba písemný záznam, v takových případech oznamovateli umožní, aby se k písemnému záznamu vyjádřil, a jeho vyjádření se k záznamu přiloží.

Příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním byla určena Ing. Marcela Měšťánková, Ph.D. Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení v rámci vnitřního oznamovacího sytému. Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je nebude prošetřovat.

O přijetí oznámení bude oznamovatel informován ve lhůtě do 7 dnů, o výsledku prošetření bude oznamovatel informován do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Oznamovatel může oznámení podat také prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/  .Oznamovatel má rovněž možnost podat oznámení uveřejněním, pokud pro to budou splněny veškeré Směrnicí EU předpokládané náležitosti.

Informace před podáním oznámení

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod domnívat se, že oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Přejít nahoru